Úvod Základní škola Školská rada

Školská rada

Členové školské rady

Jaroslav Vrabec

vrabec@straznadnisou.cz

předseda školské rady  - člen za zřizovatele

Magdaléna Veselá

vesela.magdalena@gmail.com

členka z řad zákonných zástupců

Mgr. Lucie Kajínková 

l.kajinkova@skola-straz.cz

členka z řad  pedagogických pracovníků

 

Volební řád školské rady 2023

 

Zápisy ze Školských rad

 Zápis ze zasedání ŠR 7.10.2019

 Zápis ze zasedání ŠR 3.2.2020

 Zápis ze zasedání ŠR 9.6.2020

 Zápis ze zasedání ŠR 6.10.2020

Zápis ze zasedání ŠR 22.2.2021

Zápis ze zasedání ŠR 15.3.2021

Zápis ze zasedání ŠR 6.9.2021

Zápis ze zasedání ŠR 29.8.2022

Zápis z jednání ŠR 5.4.2023

Zápis ze zasedání ŠR 28.8.2023

výsledky voleb do ŠR na období 2023-2026

Zápis ze zasedání ŠR 11.10.2023

Zápis ze zasedání ŠR 1.2.2024

Výroční zpráva 

Výroční zpráva školské rady za rok 2018/2019  

Výroční zpráva školské rady za rok 2019/2020 

Výroční zpráva školské rady za rok 2020/2021

Výroční zpráva školské rady za rok 2021/2022

Výroční zpráva školské rady za rok 2022/2023

Školská rada

Podle ustanovení § 167 školského zákona jsou obligatorně zřizovány při každé základní škole školské rady.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její pravomoci určuje § 167 školského zákona. Bývá 3-6 členná, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogové a třetinu zákonní zástupci nezletilých žáků. Funkční období školské rady je tříleté.

Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla plnoletosti nejpozději v den voleb, případně v den jmenování, není zbavena způsobilosti k právním úkonům, vyslovila souhlas se jmenováním nebo s kandidaturou a byla řádně zvolena nebo jmenována v souladu s volebním řádem. Kandidáta může navrhovat každý zletilý občan, dále jen navrhovatel. Ten může navrhnout více kandidátů a sám může být i kandidát. Návrhy se podávají ředitelce školy. Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu navrhovatele, jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště kandidáta a vlastnoruční podpis navrhovatele. K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na základních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.