Úvod Základní škola Školská rada

Školská rada

Členové školské rady

Jiří Zvolánek
zástupce zřizovatele tj.obce
+420 773 912 131
zvol.jirka@seznam.cz

 

Mgr. Marie Spurná
zástupce pedagogů
+420 482 731 428, +420485 159 079
m.spurna@skola-straz.czPetra Stejskalová
zástupce rodičů žáků
+420 777 088 147
stejskalova.sr@seznam.cz

 

Neváhejte nás kontaktovat s vašimi náměty či připomínkami poštou na adresu:
ŠR při ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, přísp. org. Majerova 138, 463 03 Stráž nad Nisou.

Nebo teleficky či e-mailem konkrétního člena rady.
 

 

Zápisy ze Školských rad

 

Výroční zpráva 2018/2019

 

 

Školská rada

Podle ustanovení § 167 školského zákona jsou obligatorně zřizovány při každé základní škole školské rady.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její pravomoci určuje § 167 školského zákona. Bývá 3-6 členná, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogové a třetinu zákonní zástupci nezletilých žáků. Funkční období školské rady je tříleté.

Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla plnoletosti nejpozději v den voleb, případně v den jmenování, není zbavena způsobilosti k právním úkonům, vyslovila souhlas se jmenováním nebo s kandidaturou a byla řádně zvolena nebo jmenována v souladu s volebním řádem. Kandidáta může navrhovat každý zletilý občan, dále jen navrhovatel. Ten může navrhnout více kandidátů a sám může být i kandidát. Návrhy se podávají ředitelce školy. Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu navrhovatele, jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště kandidáta a vlastnoruční podpis navrhovatele. K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.

 

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na základních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.