Úvod Mateřská škola Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Nový účet pro zasílání platby stravného v MŠ

Od 1.9.2020 budou rodiče posílat platby za školné a stravné na účet 20108 - 986011389/0800 pod stávajícím variabilním symbolem stravného a pro nově přijaté děti pod variabilním symbolem, který rodiče obdrží.

 

Opatření provozu MŠ od 1.7. do 31.8.

Vážení rodiče, od 1.7.2020 dojde k dalšímu uvolnění preventivních protikoronavirových opatření. Od tohoto data již nebudou potřeba roušky ani v objektu MŠ, dětské skupiny se mohou míchat. V rámci prázdninového provozu bude otevřena třída Mravenců. Ruší se měření teploty před vstupem do MŠ, dvoumetrové odstupy a počet zákonných zástupců v šatnách.
Všechna ostatní opatření platí do konce školního roku tj. 31.8.2020.

Loučení se školáky

Ve čtvrtek 25.6.2020 se budeme v 10 hodin loučit s našimi školáčky a při té příležitosti se společně vyfotografujeme. V rámci koronavirových opatření školáky, kteří do školky nechodí, přiveďte na 10. hodinu ke vchodu na zahradu, kde si je opět v 10,30 hodin vyzvednete. Děkujeme všem rodičům za spolupráci.  

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Vážení rodiče, pro rozhodnutí si můžete chodit po telefonické domluvě do kanceláře MŠ (dveře na levé straně od hlavního vchodu do MŠ).

Zde si můžete výsledky po rozkliknutí prohlédnout.

/getFile/id:8474/výsledky přijímacího řízení2020.pdf

Důležité pokyny pro zákonné zástupce dětí v mateřské škole v době koronavirových opatření

 1. Provozní doba MŠ je upravena od 7 do 16 hodin
 2. Při prvním vstupu do MŠ předložte „Čestné prohlášení“ – viz webové stránky školy
 3. Děti voďte do MŠ od 7 do 8 hodin
 4. Vyzvedávejte děti v době od 12 do 12,30 hodin nebo od 14,30 do 16 hodin
 5. Ponechávejte děti v MŠ na dobu NEZBYTNĚ NUTNOU
 6. Zákaz nošení jakýchkoliv vlastních hraček
 7. Dítě doprovází vždy 1 osoba, v šatnách dětí pobývají po dobu nezbytně nutnou maximálně 2 zákonní zástupci, do pobytových prostor pro děti nemají přístup
 8. Zákonní zástupci mají v prostorách MŠ ústa a nos zakrytá rouškou, před MŠ dodržují odstup 2 metry
 9. Každému dítěti uložte do šatnového boxu roušku v uzavíratelném sáčku se jmenovkou pro případ výskytu onemocnění
 10. Při pobytu na zahradě v odpoledních hodinách budou rodiče chodit pro děti hlavním vchodem, pověřená učitelka dítě ze zahrady přivede 

Směrnice ke vzdělávání dětí v MŠ od 18.5. do 31.8. 2020

V sekci dokumenty MŠ je umístěna k přečtení směrnice o vzdělávání dětí od 18.5. do 31.8.

Potvrzení o očkování k zápisu do MŠ

Podle pokynů MŠMT je nezbytnou pomínkou pro přijetí dítěte do MŠ doložit, že se dítě podrobilo povinnému očkování pouze potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost. Nestačí oskenovaný očkovací průkaz. Nedoloží - li zákonný zástupce s přihláškou doklad o očkování, škola přeruší správní řízení a poskytne zákonnému zástupci  lhůtu do 5.6.2020 pro doložení potvrzení o očkování.

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Od 18. 5. 2020

Vážení rodiče,

ministerstvo školství konečně vydalo očekávanou metodiku „PROVOZ MATEŘSKÝCH  ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který je k dispozici níže ke stažení. Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Pro nás z uvedeného textu vyplývá následující:

 • Provoz mateřské školy bude z důvodu organizačních a personálních (pedagogický sbor v rizikové skupině, úpravy po malování, čištění koberců a celková dezinfekce) obnoven 18. 5. 2020.
 • Při cestě do mateřské školy a z mateřské školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) a dodržení odstupů 2 metry není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • V prostorách mateřské školy se doporučuje organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady.
 • Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.

Přítomnost dětí v mateřské škole se uskuteční do 30.6. za níže uvedených podmínek: (Podmínky po 30.6. budou aktualizovány, ale MŠ bude v provozu dle původního plánu organizace školního roku.)

 • zákonný zástupce oznámí zástupkyni pro předškolní vzdělávání  předběžný zájem o pravidelnou přítomnost dítěte ve škole do 12. Května elektronicky, nebo telefonicky,
 • dítě nepatří do rizikové skupiny (nenaplňuje žádný z bodů 2-8 specifikace MZ „Osoby s rizikovými faktory“ – viz níže, žádný z bodů nenaplňuje ani jakákoliv osoba, která s žákem žije ve společné domácnosti,
 • při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) - pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v MŠ umožněna,
 • pokud dítě vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka,
 • denní režim bude upraven na dobu od 7,00 do 16,00 s minimálním zdržením v prostorách šaten.
 • Doporučujeme pobyt v MŠ omezit na dobu nezbytně nutnou.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Pokyny k provozu a předávání dětí budou zveřejněny na webových stránkách 14.5. 2020.

 

/getFile/id:8164/čestné_prohlášení.pdf

/getFile/id:8166/ochrana_zdravi_ms.pdf

 

 

 

Opatření MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

(zdroj: http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021 , 3.4.2020)

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.    

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Kritéria pro přijetí do MŠ:

1. předškolní děti s trvalým pobytem nebo prokazatelným bydlištěm ve Stráži nad Nisou (tj. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dále děti s odkladem povinné školní docházky) Pro děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let, je předškolní vzdělávání od počátku školního roku 2020/2021 do zahájení povinné školní docházky povinné.

2. děti s trvalým pobytem nebo prokazatelným bydlištěm ve Stráži nad Nisou, které dosáhnou k 31. 8. 2020 věk 4 roky

3. děti s trvalým pobytem nebo prokazatelným bydlištěm ve Stráži nad Nisou, které dosáhnou k 31. 8. 2020 věk 3 roky

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených výše. Při přijímání dětí rozhoduje věk dítěte od nejstaršího po nejmladší. Spádovou mateřskou školou pro děti s trvalým pobytem ve Stráži nad Nisou je Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou.  

Podání žádosti

Situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Jak vyplývá z výše uvedených kritérií, nezáleží na pořadí podání žádosti.

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (ID schránky: 5svmqz8)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na adresu: zs.straznnis@volny.cz

3. poštou doporučeně na adresu: Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, Majerova 138, 463 03 Stráž nad Nisou

Podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole lze učinit v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

4. osobní podání lze ve výjimečných případech učinit ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin v kanceláři MŠ. V rámci koronavirových opatření se budeme snažit vyhnout vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, proto si dopředu na telefonním čísle 722 906 756 zarezervujte termín, kdy se do školy dostavíte.

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dodejte řádně vyplněné tiskopisy, které naleznete na stránkách školy v sekci mateřská škola – dokumenty ke stažení

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže)

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Celý proces přijímání dětí do MŠ ve správním řízení je administrativně složitý a náročný. Letos navíc v neobvyklé situaci. Proto Vás prosíme o trpělivost. Snažíme se zákonných lhůt využít, abychom zjistili skutečné počty dětí, kteří nastoupí k nám nebo na jinou školu, přezkoumat v případě potřeby místo trvalého bydliště atd. Jde nám především o to, umístit uchazeče z našeho spádového obvodu.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

Chystáme se do 1.třídy

E-book  zdarma  ke stažení. Můžete ho volně šířit mezi rodiči svých dětí.

https://www.novadida.cz/e-book-chystame-se-do-1-tridy/

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení rodiče,

v souvislosti s uzavřením naší mateřské školy Vás informuji, že podle vyhlášky č.14/2005 §6, odst. 5 ve znění pozdějších předpisů dojde ke snížení úplaty za předškolní vzdělávání. Na měsíc březen 2020 je stanovena částka 350,- Kč. Výše platby za měsíc duben 2020 se stanoví podle toho, zda dojde k opětovnému zahájení provozu. Příkazy k platbám v této chvíli nerušte, vyrovnání bude provedeno na konci srpna 2020.

KDYŽ DĚTI NEMOHOU DO ŠKOLKY

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme: 

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;  
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…); 
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
 • dbejte na pravidelný režim;  podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…); 
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…); 
 • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky; 
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry; 
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…); 
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité. Kreativitě se meze nekladou.

Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem. Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR

Zdroje a materiály Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

http://www.predskolaci.cz/

https://www.detsky-web.cz/

https://www.hrajeme-si.cz/

Výtvarné a tvořivé činnosti:

http://krokotak.com/

https://www.tvorivedeti.cz/

https://www.tvorivedeti.cz/

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

Nabídka výukového programu "Barevné kamínky" pro předškoláky v době nouzového stavu

Až do odvolání zpřístupňujeme pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo. Rovněž všem rodičům nabízíme vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici máme i lektory, kteří vysvětlují metodiku. 
Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, tel. číslo +420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje. 

 

PLATBY STRAVNÉ, ŠKOLNÉ V MŠ

Necháváme na zvážení rodičů, zda chtějí pozastavit platby trvalým příkazem, veškeré přeplatky se budou vracet na konci školního roku.

 

OŠETŘOVNÉ - ZMĚNY

Vláda 19. 3. schválila změny v ošetřovném:

 • ošetřovné bude propláceno po celou dobu, kdy budou školy zavřené
 • nárok na ošetřovné v době mimořádného opatření mají rodiče s dětmi do 13 letOšetřovné vystaví škola v jakékoliv podobě (elektronicky, papírově).

Ošetřovné, které už bylo vystaveno na 9 kalendářních dnů, tzn. do 24. 3., bude automaticky prodlouženo, není třeba dokládat další žádost.

O vystavení žádejte na e-mailu zs.straznnis@volny.cz, tel.: 731 177 625.

Více zde: https://www.zsnmps.cz/news/zmeny-v-osterovnem/

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče, z důvodu ochrany zdraví vám vyplněnou a podepsanou žádost o ošetřovné zašleme na váš email. V případě zájmu kontaktujte vedení školy na adresu zs.straznnis@volny.cz . Do zprávy nám napište : Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte.