Úvod Družina Informace

Informace

 

Provoz ve školním roce 2021-2022

Ranní družina: 6.00 až 7.30 pouze pro děti, které byly přijaty do školní družiny a Klubíku.
Odpolední družina: 11.40 až 16.30.

Odpolední Klubík : od 12:00 -16:00
Vyzvedávání dětí z družiny: děti je možné vyzvedávat do 13.00 a od 14.30 do 16.30 .

Vyzvedávání z Klubíku  - děti odcházejí samy dle předem stanoveného času. Ve zcela vyjímečných případech se rodiče  telefonicky obrátí na vedoucí Klubíku.


S ohledem na vyšší bezpečnost dětí ve školní družině je budova školy 1.stupně od 7,30 do 7,40 uzamčena.

 

Úhrada poplatku za ŠD a klubík

Poplatek za ŠD i za Klubík za jedno pololetí je 500 Kč.

Úhrada ŠD bankovním převodem, číslo účtu: 0986011389/0800
variabilní symbol: 3143
poznámky: jméno, příjmení a třída žáka
splatnost: za I. pololetí do 30. září
splatnost za II. pololetí do 28. února

Nebude-li částka včas uhrazena, bude žák vyloučen od následujícího měsíce.

 

Motto: "Není těžké si hrát, těžší je naučit si hrát..."

Součástí základní školy je školní družina, která doplňuje její výchovné a vzdělávací poslání. Kapacita ŠD je 68 dětí. Děti jsou rozděleny do tří oddělení. V době od 13.00 do 14.30 jsou jednotlivá oddělení rozdělena a pracují samostatně s paní vychovatelkou na svém stanovišti. V ostatních časech provozu ŠD jsou žáci spojeni. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu.  Školní družina jako zařízení zájmového vzdělávání navazuje na vzdělávací program školy. 

Hlavní náplň práce školní družiny:
Vyhláška o zájmovém vzdělávání stanovuje náplň práce školní družiny. 
Jsou to zejména tyto činnosti:

a) Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.

b) Příležitostné akce – slavnosti, výlety, návštěvy kulturních zařízení, akce ve spolupráci s rodiči apod.

c) Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové akce po obědě nebo ke konci provozní doby.

d) Odpočinkové činnosti – aktivní odpočinek, který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování.

e) Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, didaktické hry, tématické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získávají během výuky.