Úvod Aktuality Informace k návratu žáků do škol od 12.4.2021

Informace k návratu žáků do škol od 12.4.2021

zpět.jpg

Vážení rodiče,

12.dubna 2021 dochází k návratu žáků 1.stupně ZŠ do škol. Výuka bude probíhat v plném rozsahu podle rozvrhu.

Na naší škole se budou žáci vracet v tomto režimu:

Od 12.4.2021 nastupují žáci 1.třídy, 3.A a 5.třídy – liché týdny. Pro žáky 1.třídy bude otevřena školní družina od 6:00 do 16:30. Pro žáky 3.A bude odpoledne po vyučování otevřen Klubík do 16:00.

Od 19.4.2021 nastupují žáci 2.třídy, 3.B a 4.třídy – sudé týdny. Pro žáky 2.třídy bude otevřena školní družina od 6:00 do 16:30. Pro žáky 3.B bude odpoledne po vyučování otevřen Klubík do 16:00.

 • Do budovy budou vstupovat pouze žáci bez zjevných příznaků infekčního virového onemocnění ( zvýšená teplota, suchý kašel, zažívací obtíže, ztráta chuti, čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma a bolest hlavy)
 • Ve škole se žáci budou pohybovat s rouškou, náhradní budou mít žáci každý den s sebou.
 • Nástup do škol je podmíněn testováním. Pravidelné neinvazivní testování bude probíhat 2x týdně ve třídách – v pondělí a ve čtvrtek (zde není nutná přítomnost zdravotnického personálu) ve skupinkách pod dozorem pedagogů.
  Žákům 1. – 3. tříd mohou pomáhat zákonní zástupci po domluvě s třídní učitelkou v prostoru školní jídelny od 7:00 do 7:30 za dodržení všech hygienických pravidel – rozestupy, respirátor, desinfekce. Případně vyplnit souhlas s asistencí pedagogického pracovníka, který dítěti s testováním pomůže. Formulář souhlasu je v příloze.
 • Po příchodu žáků do školní družiny se budou žáci testovat ihned po příchodu. Z organizačních důvodů  budou žáci vpuštěni do budovy školní družiny do 7:30. Ostatní žáci  budou čekat 5 minut před začátkem vyučování před budovou školy a převezme si je třídní učitelka.

Další informace ohledně testování i videa najdete na stránkách

 •  https://testovani.edu.cz/pro-rodice
 • Doporučujeme rodičům, aby si podle videa natrénovali s dětmi výtěr z nosu, abychom eliminovali případný stres.
 • Testovat se nemusí děti, které absolvovaly izolaci z důvodu onemocnění COVID a zároveň jsou v 90denní ochranné lhůtě (zde je nutné prokazatelně doložit informaci o datu pozitivního PCR testu – např. fotografií SMS zprávy)
 •  V případě absence dítěte v den testování, bude dítě otestováno hned po návratu do školy (platí i v případě pozdního příchodu)
 •  V případě, že se zákonný zástupce rozhodne, že nenechá svoje dítě testovat, bude dítě z výuky omluveno a bude mu dohodě s třídní učitelkou poskytnuta individuální pomoc ( týdenní plán, pracovní listy…)

 

Školní jídelna bude v provozu pro žáky na prezenční i distanční výuce. Obědy pro žáky na distanční výuce se budou vydávat v době od 11:30 do 13:30 hodin. Výdej bude probíhat jako doposud. Žáci vzdělávaní prezenčně ve škole mají obědy přihlášené. V případě nezájmu si je musí odhlásit.

 Zákonní zástupci, kteří patří profesí do tzv. vybraných profesí (dle mimořádného opatření)

· zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, · pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, · zaměstnanci bezpečnostních sborů, · příslušníci ozbrojených sil, · zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, · zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, · zaměstnanci Úřadu práce České republiky, · zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, · zaměstnanci Finanční správy České republiky. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 Dětem rodičů vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena osobní přítomnost ve školní družině po celou dobu provozu školní družiny, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Pro tyto děti je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. Dohled nad dětmi budou vykonávat vychovatelé nebo asistenti pedagoga

Děti mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce - oběd musí přihlásit zákonný zástupce předem. Na děti účastnící se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Rozvrh hodin prezenční výuky

Rozvrh hodin distanční výuky

Souhlas s odchodem žáka bez doprovodu zák.zástupce

Souhlas s asistencí při testování

Zpět na výpis